Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave / University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava

Mladá univerzita – a predsa reprezentuje tie najstaršie zvyky a tradície z čias chýrnej Veľkej Moravy. Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) vznikla v roku 1997 ako dravá dynamická univerzita. Pre slovenskú akademickú obec a hlavne pre trnavský región malo založenie UCM v Trnave nesmierny význam. Okrem uľahčenia prístup k vysokoškolskému vzdelaniu stovkám študentov a s tým súvisiacemu zvýšeniu vzdelanosti a  kultúry v kraji, univerzita od svojho počiatku podporovala a napomáhala rozvoju vedy a vzdelanosti na Slovensku prostredníctvom realizácie  študijných odborov, ktoré  dovtedy boli v úzadí a zároveň otvorila priestor pre vznik nových, moderných študijných programov. Ako jediná vysoká škola na Slovensku v tej dobe umožnila študentom študovať programy masmediálnej a marketingovej komunikácie, čím získala punc jedinečnosti a unikátnosti. Do dnešného dňa vychovala viac ako 18 000 absolventov vo všetkých 3 stupňoch vzdelávania. Univerzita je aj dôležitým aktérom regionálneho rozvoja. Patrí medzi významných zamestnávateľov v krajskom meste, obohacuje kultúrny, spoločenský a intelektuálny život mesta Trnava a celého regiónu. Spolupracuje s inštitúciami verejnej správy a podieľa sa na mnohých aktivitách a podujatiach v duchu modernej a ústretovej spolupráce s cieľom byť plnohodnotným subjektom života v celom kraji.

Prioritou UCM v Trnave je poskytovať kvalitné vzdelania. Na tejto akademickej inštitúcii v súčasnosti pôsobí 50 profesorov, 63 docentov a vyše 200 odborných asistentov. Pôsobia nielen ako učitelia, ale aj vedci a  výskumníci s bohatou publikačnou a výskumnou činnosťou. Akademickú obec tvoria odborníci nielen zo Slovenska, ale vďaka rozvíjanej bilaterálnej spolupráci, podpore mobility a internacionalizácii, aj zo sveta. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v súčasnosti poskytuje vzdelanie na Fakulte masmediálnej komunikácie, Fakulte prírodných vied, Fakulte sociálnych vied, Filozofickej fakulte a Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch.

Má akreditované práva uskutočňovať študijné programy na všetkých troch stupňoch štúdia i práva v siedmych študijných odboroch vykonávať habilitačné konanie a práva na vymenovanie profesorov Študentom poskytuje dostatok priestoru či už vo filozofickej, sociálnej, masmediálnej alebo marketingovej sfére, ako aj v oblasti najnovších poznatkov prírodovedných a matematických disciplín a v oblasti biotechnológií a liečebnej rehabilitácie.


Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch / Institute of Physiotherapy, Balneology and Medical Rehabilitation in Piešťany

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (IFBLR) ako súčasť Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) bol založený 2. mája 2005. Sídlom IFBLR sa stali Piešťany, svetoznáme kúpeľné miesto, kam fyzioterapia, rehabilitácia a balneológia organicky patria. Výber sídla IFBLR bol podmienený nielen tradíciou kúpeľníctva v meste Piešťany, ale aj záujmom o rozvoj vysokého školstva v meste. Inštitút zabezpečuje čo najkvalitnejšiu úroveň vzdelávania študentov v dvoch študijných odboroch – fyzioterapia a rádiologická technika. Oba odbory vychovávajú absolventov do praxe, pretože po odborníkoch týchto profesií je doslova hlad na trhu práce u nás, ale aj v zahraničí. 

Absolventi študijného odboru fyzioterapie sa naučia samostatne diagnostikovať a liečiť poruchy pohybového aparátu a pomáhajú aj pri liečbe mnohých iných ochorení. Uplatnia sa na rehabilitačných oddeleniach, ambulantných centrách, kúpeľníctve, fitnes štúdiách, agentúrach ošetrovateľskej starostlivosti a ďalších.

Absolventi odboru rádiologická technika sa stávajú vyhľadávanými pracovníkmi v nemocniciach, poliklinikách a špecializovaných diagnostických centrách. Ovládajú prácu s náročnými sofistikovanými prístrojmi, ako sú napr. magnetická rezonancia, počítačová tomografia, ultrasonografia, technológie nukleárnej medicíny a ďalšie.

Inštitút vytvára dobré podmienky pre teoretickú aj praktickú prípravu študentov. Okrem interných pedagógov sa do výučby zapájajú aj externí odborníci zo špičkových slovenských pracovísk, ako sú Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch, Národné rehabilitačné centrum Kováčová, Univerzitná nemocnica Bratislava, Fakultná nemocnica Trnava, Nemocnica A. Wintera v Piešťanoch a viaceré súkromné rehabilitačné pracoviská.