Aktivity Vedúceho partnera – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Cieľ

Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Typ aktivity

Prenos výsledkov aplikovaného výskumu a vývoja do praxe a jeho ďalšia komercializácia subjektmi pôsobiacimi v cezhraničnom regióne.

Projektové aktivity

 • Aktivity na vytváranie väzieb a súčinnosti medzi podnikmi a strediskami výskumu a vývoja a vysokými školami
 • Realizácia aplikovaného výskumu/vývoja na základe definície požiadaviek s dôrazom na zapojenie stredísk výskumu/vývoja a vysokých škôl
 • Realizácia znalostného transferu

Typ aktivity

Optimalizácia a spolupráca pri využívaní existujúcej infraštruktúry výskumu, vývoja a inovácií pre potreby podnikateľskej základne v cezhraničnom regióne

Projektové aktivity

 • Vytvorenie pracovného/expertného tímu s dôrazom na súčinnosť medzi podnikmi a strediskami výskumu a vývoja s vysokými školami
 • Stretnutie pracovného/expertného tímu
 • Vytvorenie/zdieľanie spoločných metodík a hodnotenia

Aktivity Hlavného cezhraničného partnera – Univerzita Palackého v Olomouci

Cieľ

Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.

Typ aktivity

Prenos výsledkov aplikovaného výskumu a vývoja do praxe a jeho ďalšia komercializácia subjektmi pôsobiacimi v cezhraničnom regióne.

Projektové aktivity

 • Aktivity na vytváranie väzieb a súčinnosti medzi podnikmi a strediskami výskumu a vývoja a vysokými školami
 • Realizácia aplikovaného výskumu/vývoja na základe definície požiadaviek s dôrazom na zapojenie stredísk výskumu/vývoja a vysokých škôl
 • Realizácia znalostného transferu

Typ aktivity

Optimalizácia a spolupráca pri využívaní existujúcej infraštruktúry výskumu, vývoja a inovácií pre potreby podnikateľskej základne v cezhraničnom regióne

Projektové aktivity

 • Vytvorenie pracovného/expertného tímu s dôrazom na súčinnosť medzi podnikmi a strediskami výskumu a vývoja s vysokými školami
 • Stretnutie pracovného/expertného tímu